Skip to main content

Co to są lotne związki organiczne?

LZO to skrót od lotnych związków organicznych. Węglowodory te charakteryzują się ciśnieniem pary wynoszącym 0,01 kPa lub równoważną lotnością w temperaturze otoczenia 20 stopni.

Biorąc pod uwagę ich skład (łańcuch o liczbie węgli poniżej 12 i tysiąc pierwiastków), w niektórych przypadkach należy podkreślić niebezpieczny charakter tych związków organicznych. To zagrożenie możemy podzielić na trzy główne grupy w porządku malejącym:

  1. Lotne związki organiczne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
  2. LZO, które mogą powodować znaczne szkody dla środowiska.
  3. VOCs o najmniejszym wpływie na środowisko.

Węglowodory te mogą być szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi. Niektóre z nich niszczą warstwę ozonową, a zatem przyczyniają się do jej zubożenia, jak również są prekursorami ozonu w warstwie przyziemnej.

Aby uniknąć takich sytuacji, powstały przepisy regulujące stosowanie tych komponentów. Na poziomie europejskim powstała dyrektywa 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych. Dyrektywa ta została transponowana do ustawodawstwa krajowego dekretem królewskim 117/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania lotnych związków organicznych w niektórych rodzajach działalności, pod warunkiem że przekraczają one progi określone w tym dekrecie królewskim. Jedną z działalności objętych tym rozporządzeniem jest produkcja i stosowanie lakierów.

W celu uniknięcia ewentualnych szkód przy stosowaniu i produkcji lakierów należy przestrzegać i stosować się do obowiązków nałożonych przez dekret królewski, w tym do następujących:

  • Jeśli instalacja podlega ustawie IPPC 16/2002, firma musi posiadać pozwolenie środowiskowe.
  • Instalacja musi być zgodna z wartościami dopuszczalnymi lub ustanowieniem planu redukcji emisji, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie wykazane, że stosowane są najlepsze dostępne techniki.
  • Muszą one spełniać najsurowsze limity dla toksycznych lotnych związków organicznych.
  • Operator musi wykazać, że wartości dopuszczalne są spełnione przy zachowaniu wymogów systemu redukcji emisji lub wykazać, że zastosowano najlepsze dostępne techniki. Zgodność może być osiągnięta poprzez Plan Zarządzania Rozpuszczalnikami.

Przepisy te zostały następnie uzupełnione dyrektywą 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów. W ten sam sposób system prawny dotyczący ograniczeń emisji LZO jest uzupełniony, na poziomie krajowym, dekretem królewskim 227/2006.

W Industrias Químicas IRIS, S.A., mając na uwadze świadomość ochrony środowiska i zdrowia ludzi, wytwarzamy wszystkie nasze produkty zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, zawsze ograniczając wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub szkodliwe emisje.

Comparte en:

Zostaw odpowiedź

Verified by ExactMetrics